Brickwork Finance Academy

Class of 2018

Jathin Pai
BE,MBA-Fin

Manasa Dullur
B.Tech., MBA-Finance

Apoorva Gupta
BBA-UK

Raghavi HS
ACCA (UK)

Manvita Reddy
MSc-Finance

Ria D
B.Com,PGDM-Fin

Kalgi Mehta
BBA-Flame University

Dimple Bhut
BBA-MBA-Finance
CFA L-1 & L-2

Anindya Alok Shrivastava
B.Tech., CFA L-1

PVS Ramakrishna
B.Com, CA-Inter

Prashant Sahadev Mondkar
BE, MBA

Swati Gupta
MBA,CFA-L1

Amar charna

Neha Wahi

Akhil Khurana
B.Com, CFA L-2

Gaurav Rastogi

Aditi Bhatt

Nilesh Gupta
B.Com, MFM.

John Hamilton George
B.Com, PGDBM-Fin.

Prashanth B
B.Sc., MBA, CFA L-2

Nithin Nair C
B.Tech, PGDM –IMT
Ghaziabad CFA L-1

Madhu Sonthalia Sadaka
MS – Fin, CA

Hema Sethia
MBA, CA Inter.

SHYAM SUNDAR
BE, Mech.

SADHANA KAMATH
B.Sc Maths, MCA

Vishal Kumar
M.Sc.

Radha G. Gotagi
BCA, MBA-Fin

Nirmal Pravin J
BE, MBA - Finance

Aman Sharma